Albergue en Carballedo (Cerdedo-Cotobade) para peregrinos do Camiño Taverneiro e da Vía Mariana

Obligatorio reservar polo menos dous días antes de chegar e levar Credencial do Peregrino sellada.​

O albergue está pendente de que se remate a tramitación administrativa obligatoria. Está previsto que se poida usar a partir das primeiras semanas do mes de agosto de 2024.

Dende os colectivos promotores da recuperación desta ruta queremos agradecer o gran esforzo que está facendo o Concello de Cerdedo-Cotobade para a posta en marcha destas instalacións.

Texto do expediente 774/2024 de data 30/05/2024
1.EXPOSICION DE MOTIVOS. O Concello de Cerdedo-Cotobade está situado no oeste da provincia de Pontevedra. Conta cunha extensión de 215,10 km2   distribuídos en 21 parroquias. A sede administrativa atopase na parroquia de Carballedo, no lugar de A Chan, e xusto nesa parroquia é onde se atopa o Albergue Municipal de recente creación, no remanso do río Almofrei e na conexión entre as Ruta de peregrinación da Vía Mariana, o Camiño Ignacio Taverneiro a Santiago e a Ruta de Sendeirismo do Foxo do Lobo. Estas rutas de peregrinación máis aló do feito relixioso en si mesmo, constitúe na actualidade un importante elemento cultural e de difusión turística. Aínda que os Roteiros transcenden o ámbito meramente local, son un elemento importante de promoción turística local para cada un dos lugares por onde transcorre. A posibilidade de ofrecer aloxamento aos Peregrinos, para que poidan facer un final de etapa no municipio, é un valor engadido á oferta cultural e turística do municipio: os Peregrinos son, ao mesmo tempo, turistas que aproveitan o descanso no concello para visitalo e gozar da súa gastronomía e o seu patrimonio. Así mesmo, dispoñer dun Albergue de Peregrinos permite ao Concello figurar en guías e folletos especializados, promocionarse turísticamente e converter ao municipio nun destino turístico. A Lei 7/1985 de Bases de Réxime Local no seu artigo 25 h) sinala como competencia propia do Municipio a  Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local. Artigo 1.- Obxecto e titularidade do servizo. O obxecto do presente Regulamento é a regulación do funcionamento das instalacións do Albergue Municipal de Peregrinos de Carballedo, sito na Área Recreativa de Carballedo, do que é titular o Concello de Cerdedo- Cotobade. Artigo2.- Descrición e servizos. O Albergue Municipal de Peregrinos de Carballedo é unha instalación de titularidade municipal, situada na Área Recreativa de Carballedo, e que consta dunha única pranta baixa e zona exterior para aparcamento e limpeza de bicicletas, xunto cun pequeno parque, a pranta baixa está destinada ao aloxamento de Peregrinos cun cuarto con 6 literas, unha pequena cociña- oficce e un cuarto de baño con ducha, cunha capacidade máxima para 6-8 persoas. As prazas de aloxamento están destinadas ao uso exclusivo de Peregrinos do Camiño de Ignacio Taverneiro e da Vía Marina, previa inscrición e sinatura de compromisos municipais ante a fórmula que o Concello determine. Artigo3.- Xestión das instalacións do Albergue O acceso á instalación será a través dun teclado numérico instalado na porta principal. Cada usuario disporá dun código persoal e intransferible; este código facilitase ao usuario coa inscrición inicial no servizo e o pago da cota, que habilitará o acceso á instalación durante o tempo estipulado. O acceso á instalación queda limitado ao tempo estipulado. Os usuarios poderán acceder durante a totalidade do horario O acceso á instalación será a través dun teclado numérico instalado na porta principal. Cada usuario disporá dun código persoal e intransferible; este código facilitase ao usuario coa inscrición inicial no servizo e o pago da cota, que habilitará o acceso á instalación durante o tempo estipulado. O acceso á instalación queda limitado ao tempo estipulado. Os usuarios poderán acceder durante a totalidade do horario polo período concedido; xeralmente os usuarios poderán acceder entre as 15: 00 e as 23:00 horas e deixarán a instalación antes das 12:00 da maña. O interior da instalación estará vídeo vixiado. A utilización simultánea da instalación queda limitada a 6-8 usuarios. Artigo 4.- Usuarios e requisitos      1.- Poderán facer uso das instalacións do Albergue as persoas que a pé ou en bicicleta realicen        a totalidade do horario  polo período concedido; xeralmente os usuarios poderán acceder entre as 15: peregrinación a Santiago de Compostelaa través do Camiño de Ignacio Taverneiro ou  aqueles que realicen a Vía Mariana  sendo requisito indispensable acreditar a condición de peregrino. 2.-Excepcionalmente, o Albergue poderá ser utilizado tamén polo Concello para cubrir as súas necesidades de aloxamento. 3.- Será requisito ineludible para poder facer uso do Albergue a persoa usuaria quede perfectamente identificada. Dita acreditación realizarase mediante a presentación da documentación necesaria ante o Concello cando realice a reserva. 4.- Para a reserva do Albergue, solicitaranse os seguintes datos: data de estancia, nome e apelidos; documento que exhibe; data de expedición; número; domicilio (rúa e cidade), datos esixidos  ás que está sometido todo tipo de establecemento de hospedaxe segundo a Lei 4/2015,de Protección da Seguridade Cidadá e a  Orde INT/1922/2003, de 3 de xullo, sobre libros-rexistro e partes de entrada de viaxeiros en establecementos de hostalaría e outros análogos Facilitaranse datos de teléfono de contacto; causas de peregrinación (simple referencia aos motivos: relixiosos, culturais, deportivos, outros). Conforme á normativa de protección de datos, estes só se utilizarán para rexistro policial e control das persoas que fan uso do Albergue, localización en caso de responsabilidades e usos estatísticos, en ningún caso serán cedidos a terceiros nin usados para fins distintos aos especificados. Artigo 5.- Ocupación do Albergue As prazas ocuparanse previa reserva no sistema de que o Concello de Cerdedo Cotobade estableza. A reserva será única e poderán ocupar o albergue un máximo de 6 adultos ou 6 adultos e 2 nenos. A estancia dos peregrinos será como máximo dunha noite, e   so se poderá facer unha excepción no caso de enfermidade ou  outra causas de forza maior debidamente acreditada. De calquera xeito a prolongación especial deberá de ser autorizada pola Alcaldía, previo ditame médico, de ser o caso, e cun máximo de dous  días. Artigo 6.- Horario de funcionamento O albergue estará dispoñible todos os días do ano. O horario de entrada poderá será a partir das 15:00. Deberán de abandonar as instalación antes das 12:00 horas do día seguinte ao que entraron no Albergue. Os peregrinos serán sumamente coidadosos coas instalacións encargándose de deixar todo en orde e perfecto estado, así como debidamente limpas.
Artigo 7.- Normas de uso
  1. As camas sempre se utilizarán con saco de durmir, que deberán de traer os peregrinos
  1. Serán coidadosos co material, instalación e entorno do Albergue, quedando en boas condicióntras  súa partida.
  1. Non se poderá fumar en todo o recinto
  1. Non se poderá facer lume, nin churrascadas nos arredores do Albergue
  1. Está prohibido cravar ou pegar calquera clase de obxecto nas paredes, lanzar lixos e obxectospolas fiestras.
  1. Por ser o Albergue lugar de descanso, os aparellos de música (a través de móbiles, radios etc.) / etc.) só se poderán usar con auriculares individuais. A partir das 23:00 horas gardarase silencio total.
  1. Está prohibido introducir animais dentro da instalación.
  1. Terán un libro coas instrucións básicas de funcionamento dos recursos do Albergue: ducha,estufa,…, que deberán de coidar e manter en bo estado para os seguintes peregrinos
  1. En todo momento coidarase de facer un consumo racional da enerxía mediante as medidashabituais, tales como apagar as luces cando non se necesiten, pechar as xanelas para evitar fugas de calor, pechar ben as billas e non derramar auga innecesariamente, advertir de desperfectos que poidan observarse para que poidan ser reparados, etc.
  1. Os danos que puideran ocasionarse comunicaranse  tan pronto como sexa posible ao Concellode Cerdedo- Cotobade. Si se comproba que se produciu un mal  uso por parte persoa que utiliza a instalación, esta deberá facerse cargo dos gastos ocasionados.
  1. O Albergue non se fai responsable dos roubos ou subtraccións que poidan sufrir os usuarios,debendo adoptar estes las debidas precaución das súas pertenzas e intereses.
  1. En caso de enfermidade ou accidente, os servizos médicos ou a responsabilidade legalcorresponden ao usuario.
Artigo 8.- Cota. O uso do Albergue conlevará  o pago dunha cota, cuxo importe será o prezo público que nese momento teña aprobado o Concello de Cerdedo- Cotobade. A cota será abonada polos usuarios no número de conta facilitado polo Concello de CerdedoCotobade, sendo imprescindible a presentación do xustificante do pago para poder ter acceso ao Albergue Artigo 9.- Queixas, comentarios e suxerencias Existirá a disposición dos Peregrinos un libro  de Visitas no que o peregrino que o desexe poida realizar os comentarios que considere oportuno en relación coa súa estancia. Artigo 10.- Outros. Todas as persoas que fagan uso das instalacións están obrigadas a cumprir as disposicións deste Regulamento. Todas estas disposicións expostas para peregrino ou outros usos excepcionais poderán ser modificadas, adaptadas e interpretadas pola Alcaldía e/o a Delegación correspondente, segundo as necesidades e conveniencia do servizo, para mellor funcionamento da instalación. Todas esta instrucións colocaranse en lugar visible. Disposición final O presente Regulamento entrará en vigor unha vez publicado completamente o seu texto no Boletín Oficial da provincia. SEGUNDO: Someter o texto inicialmente aprobado do regulamento a información pública e audiencia aos interesados polo prazo de trinta días hábiles para a presentación de reclamacións e suxestións, mediante a inserción do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica do Concello www.concellodecerdedocotobade.sedelectronica.gal . De presentarse reclamacións ou suxestións, deberán ser resoltas polo Pleno, o cal se pronunciará así mesmo sobre a aprobación definitiva. TERCEIRO: Á súa vez, en cumprimento do establecido no artigo 7 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, en relación coas obrigacións de publicidade activa da información de relevancia xurídica, publicarase o proxecto de regulamento na sede electrónica do concello. CUARTO: No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase definitivamente adoptado o presente acordo quedando facultado expresamente o Alcalde-Presidente para a súa publicación e execución.